Asociación de profesionais do persoal de servizos técnicos da Xunta de Galicia
  Temario Específico: Grupo: III, categoría: 006 (xefe/a servicios técnicos//
 
Grupo: III, categoría: 006 (xefe/a servicios técnicos//
encargado/a de matemento e outras).
 
Parte específica
 
Tema 1. Importancia e necesidade da conservación
e mantemento dun inmoble. Xeneralidades. Instalacións
básicas dun edificio.
 
Tema 2. Calefacción e auga quente sanitaria. Fases
de producción de calor a partir de combustibles.
Fases de intercambio de calor. Regra fundamental
para a diminución do consumo de enerxía. Control
de temperatura no interior dun edificio. Calefacción
eléctrica: acumuladores.
 
Tema 3. Electricidade (1). Corrente eléctrica.
Intensidade. Resistencia eléctrica. Lei de Ohm.
Enerxía e potencial dunha corrente.
 
Tema 4. Electricidade (II). Lei de Joule. Xeradores
e receptores. Forza electromotriz. Leis de Kirchoff.
Potenciómetros. Shunt.
 
Tema 5. Electricidade (III). Corrente alterna.
Relación de fases. Impedancia. Reactancia. Campo
magnético. Inducción. Fluxo magnético. Autoinducción.
 
Tema 6. Regulamento electrotécnico para baixa
tensión (I). Instalacións de enlace. Subministracións
en baixa tensión e previsión de cargas.
 
Tema 7. Regulamento electrotécnico para baixa
tensión (II). Instalacións receptoras. Inspección de
instalacións.
 
Tema 8. Equipos asociados ás proteccións nas instalacións
eléctricas (I). Transformadores de medida.
Transformadores de intensidade. Interruptores automáticos.
Proteccións en instalacións de baixa tensión.
 
Tema 9. Equipos asociados ás proteccións nas instalacións
eléctricas (II). Dispositivos de protección
regulamentarios. Protección contra sobrecargas. Protección
de curtociruítos. Curtocircuítos fusibles
 
Tema 10. Luminotecnia. Conceptos básicos de
radiación luminosa. Unidades de luminotecnias.
Normas para evitar cegamentos. Lámpadas de descarga.
Lámpadas de vapor de sodio. Lámpadas
fluorescentes.
 
Tema 11. Sistemas contra incendios. Sistemas
fixos. Sistemas móbiles. Sistemas de detección. Centraliñas.
Sistemas de alarma. Plano de emerxencia:
conceptos básicos.
 
Tema 12. A pintura no mantemento. Reparación
de superficies en mal estado: xesos. O gotelé. Témpera
picada. Pinturas pétreas.
 
Tema 13. Aire acondicionado. Obxectivos do acondicionamento.
Bomba de calor: conceptos básicos.
Sistema auga-aire: conceptos básicos. Funcións do
compresor. Refrixerantes.
 
Tema 14. Mantemento de xardíns. Coidados de
índole xeral. A rega e as súas diferentes formas.
 
Tema 15. Informática (coñecementos básicos).
Tratamento de textos. Bases de datos. Folla de cálculo.
Paquetes integrados. Correo electrónico. Axenda.
 
  Desde Julio 2008 > 33795 visitantes (68671 clics a subpáginas) ¡Aqui en esta página!  
 
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis