Asociación de profesionais do persoal de servizos técnicos da Xunta de Galicia
  Temario Común: Grupo III, categoría 069 (oficial servicios técnicos//oficial 1ª mantemento//oficial 1ª oficios
 
Parte xeral común a tódalas categorías Grupo III
 
Tema 1. A Constitución española de 1978: estructura
e contido. Dereitos e deberes fundamentais. A
súa garantía e suspensión. O Tribunal Constitucional
e o Defensor do Pobo.
 
Tema 2. A Coroa. Funcións constitucionais de
El-Rei. As Cortes Xerais. Composición, atribucións
e funcionamento. Aspectos básicos do proceso de
elaboración e aprobación das leis.
 
Tema 3. O Poder Xudicial. O Consello Xeral do
Poder Xudicial. A organización xudicial española.
O Tribunal Supremo e os Tribunais Superiores de
Xustiza.
 
Tema 4. O Goberno e a Administración. Relacións
entre o Goberno e as Cortes Xerais. Designación,
duración e responsabilidade do Goberno.
 
Tema 5. O ordenamento xurídico-administrativo.
Fontes do dereito administrativo e a súa xerarquía.
Especial estudio do regulamento: concepto, clases.
Límites da potestade regulamentaria. As disposicións
do executivo con forza de lei.
 
Tema 6. O acto administrativo: concepto e clases.
Elementos do acto administrativo: suxeito, obxecto,
causa, fin e forma. A eficacia e executividade do
acto administrativo. Procedemento de execución.
Nulidade de pleno dereito. Anulabilidade. Revisión
de oficio e revogación dos actos administrativos.
 
Tema 7. O procedemento administrativo: concepto
e natureza. A Lei de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo
común: ámbito de aplicación e principios informadores.
O procedemento administrativo: iniciación,
ordenación, instrucción e terminación. O silencio
administrativo.
 
Tema 8. Os recursos administrativos: concepto e
clases. Requisitos xerais dos recursos administrativos.
Materia recorrible, lexitimación e órgano competente.
Recursos de alzada e de revisión.
 
Tema 9. O Estatuto de autonomía de Galicia. Competencias
da Comunidade Autónoma. A Xunta de
Galicia e o seu presidente.
 
Tema 10. O Parlamento de Galicia. O Valedor do
Pobo. A Administración pública da Comunidade
Autónoma. O Consello da Xunta. Organización e
estrutura das consellerías.
 
Tema 11. O persoal ó servicio da Administración
da Comunidade Autónoma. Persoal funcionario e
persoal laboral. Criterios diferenciadores.
 
Tema 12. A Lei 4/1988, do 26 de maio, da función
pública de Galicia. Sistemas de acceso. Provisión
de postos de traballo. A carreira administrativa.
Situacións administrativas dos funcionarios. Dereitos,
deberes e réxime disciplinario.
 
Tema 13. Persoal laboral. O convenio colectivo
único do persoal laboral da Xunta de Galicia.
 
Tema 14. Provisión de vacantes, selección e contratación
do persoal laboral da Xunta de Galicia.
Licencias, excedencias, beneficios sociais. Incompatibilidades.
 
Tema 15. As Comunidades Europeas. O ordenamento
xurídico comunitario. As liberdades básicas
do sistema comunitario. A Acta Única Europea. O
Tratado da Unión Europea.
 
  Desde Julio 2008 > 33795 visitantes (68666 clics a subpáginas) ¡Aqui en esta página!  
 
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis