Asociación de profesionais do persoal de servizos técnicos da Xunta de Galicia
  Temario Común: Grupo IV, categoría 6 (axudante/a servicios técnicos//
 
 
Grupo IV, categoría 6 (axudante/a servicios técnicos//
oficial 2ª mantemento).
 
 
Parte xeral común a tódalas categorías Grupo IV
 
Tema 1. A Constitución española. Visión xeral e
especial referencia ós dereitos fundamentais e liberdades
públicas.
 
Tema 2. A Coroa. As Cortes Xerais. Composición,
atribucións e funcionamento. O Tribunal Constitucional.
O Consello Xeral do Poder Xudicial.
 
Tema 3. A Administración central do Estado. O
Goberno. O presidente do Goberno e os ministros.
 
Tema 4. O procedemento administrativo: iniciación,
ordenación, instrucción e terminación. Os
recursos administrativos: concepto e clases.
 
Tema 5. O Estatuto de autonomía de Galicia. Competencias
da Comunidade Autónoma. A Xunta de
Galicia e o seu presidente.
 
Tema 6. O Parlamento de Galicia. A Administración
pública da Comunidade Autónoma. O Consello
da Xunta. Organización e estructura das
consellerías.
 
Tema 7. O persoal ó servicio da Administración
da Comunidade Autónoma. Persoal funcionario e
persoal laboral. Criterios diferenciadores.
 
Tema 8. A Lei 4/1988, do 26 de maio, da función
pública de Galicia. Sistemas de acceso. Provisión
de postos de traballo. Situacións administrativas dos
funcionarios. Dereitos e deberes.
 
Tema 9. Persoal laboral. O convenio colectivo único
do persoal laboral da Xunta de Galicia.
 
Tema 10. A Lei orgánica 11/1985, do 2 de agosto,
de liberdade sindical: a liberdade sindical e a representatividade
sindical.
 
 
  Desde Julio 2008 > 33795 visitantes (68676 clics a subpáginas) ¡Aqui en esta página!  
 
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis