Asociación de profesionais do persoal de servizos técnicos da Xunta de Galicia
  Temario Específico: Grupo III, categoría 069 (oficial servicios técnicos//oficial 1ª mantemento//oficial 1ª oficios
 
Grupo III, categoría 069 (oficial servicios técnicos//oficial 1ª mantemento//oficial 1ª oficios
varios//oficial de 1ª).
 
Parte específica
 
Tema 1. Carpintería: traballos que competan.
Ferramentas manuais, máquinas e útiles empregados.
Tratamentos de conservación da madeira para
uso exterior.
 
Tema 2. Características dos principais tipos de
madeira para carpintería interior. Taboleiros. Acabados
de madeira: pintura, vernices e esmaltes.
 
Tema 3. Física: movemento, movemento uniforme,
velocidade, velocidade lineal, velocidade angular e
tanxencial. Traballo, concepto e unidades. Forza,
concepto e unidades. Enerxía, concepto e unidades.
Máquinas simples, panca, polea e parafuso. Presión,
concepto e unidades. Calor e temperatura.
 
Tema 4. Instrumentación: Manómetros, tipos. Termómetros,
tipos. Termostatos, tipos. Presóstatos,
tipos. Vacuómetros, tipos. Caudalímetros, tipos.
Tacómetros, tipos. Convertedores de sinal.
 
Tema 5. Electricidade, compoñentes e máquinas:
constitución da materia. Corrente eléctrica, tensión
e intensidade. Conductividade e resistencia. Lei de
Ohm. Lei de Joule. Resistencias, díodos, condensadores,
transistores, interruptores, tipos, contactores
e relés térmicos, interruptores-horarios e reloxos
de conexión, lámpadas e aparellos de iluminación.
Aparellos de medida. Equipos de medida e rexistro.
Máquinas eléctricas rotativas. Máquinas eléctricas
estáticas. Planos e esquemas eléctricos: simboloxía.
Interpretación. Circuítos electrónicos básicos.
 
Tema 6. Mecánica básica e aplicada: aparellos
de medida e verificación. Realización de esbozos.
Coñecemento de materiais, aplicacións. Máquinas
ferramentas. Soldadura: tipos e aplicacións. Oxicorte.
Válvulas, tipos e aplicacións. Bombas, tipos e
aplicacións.
 
Tema 7. Fluídrica: conceptos e propiedades dos
fluídos, clases. Principio de Arquímedes. Principio
de Pascal. Instalacións de G.L.P., regulamento, normas
de seguridade. Circuítos de aire e os seus elementos
fundamentais: compresoras, válvulas e cilindros.
 
Tema 8. Instalacións térmicas e frigoríficas; xeradores
de auga quente, calefacción e vapor. Combustibles.
Intercambiadores de calor. Purgadores.
Coñecemento e aplicación dos materiais e elementos
utilizados en instalacións de calefacción e auga sanitaria.
Cámaras de conservación. Cámaras de conxelación.
Aire acondicionado.
 
Tema 9. Instalacións de lavandería industrial:
lavadoras. Centrifugadoras. Pranchadoras: rolo,
prancha prensa, manequín. Secadoras. Instalacións
de cociña industrial: marmitas. Fritidoras. Peladoras.
Fornos. «Salamandras».
 
Tema 10. Seguridade e hixiene: triángulo do fogo.
Extintores, tipos e aplicacións. Sinalización. Equipos
de protección, individuais e instalacións. Normas
de seguridade e hixiene. Métodos orais e
manuais de respiración artificial.
 
 
  Desde Julio 2008 > 33795 visitantes (68663 clics a subpáginas) ¡Aqui en esta página!  
 
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis