Asociación de profesionais do persoal de servizos técnicos da Xunta de Galicia
  PROPOSTA DE CARTA DE SERVIZOS
 
 

PROPOSTA DE CARTA DE SERVIZOS


Os servizos técnicos de mantemento da Xunta de Galicia.


PRESENTACIÓN

Os profesionais dos departamentos de Servizos técnicos, mediante este documento, pretenden dar a coñecer as súas funcións e expoñer os servizos que xestionan, co obxectivo principal de que resulten máis accesibles e que poidan ser prestados do xeito máis eficaz posible.


1.Misión 

O Servizo de mantemento está formado por profesionais das áreas de xestión, administración e técnica, con formación multidisciplinar que teñen como cometido a conservación e funcionamento das instalacións que conforman a infraestrutura básica dos centros dependentes da Xunta de Galicia en condicións seguras, fiables e eficientes, actualizando o valor das mesmas permanentemente dentro do marco normativo vixente.2. Visión
 
Os servizos técnicos aseguran a conservación óptima e o funcionamento das instalacións ó seu cargo, xerando valor engadido e contribuíndo a que os centros da Xunta de Galicia desenvolvan plenamente a súa actividade e que logren os seus obxectivos mediante a prestación dun servizo excelente.


3. Valores 


Servizo público:Colaboramos no desenvolvemento diario das actividades propias dos centros da Xunta de Galicia no cumprimento do servizo público que prestan.

Orientación ao cliente:Procuramos a satisfacción dos clientes no uso das instalacións dos centros da Xunta de Galicia.

Traballo en equipo:Fomentamos a participación de todos para lograr un obxectivo común, compartindo a información e os coñecementos.

Conduta ética:Actuamos con profesionalidade, integridade, moral, lealdade e respecto ás persoas.

Profesionalidade:Procuramos facer ben o noso traballo, con rigor, fiabilidade, calidade e achegando valor.

Eficiencia:Conseguimos os nosos obxectivos ó mellor custo posible.

Respecto ao medio ambiente:Na nosa actividade está presente o respecto ao medio ambiente, optimizando o consumo de materiais, adoptando medidas de aforro enerxético e contribuíndo á conservación do entorno desde todos os ámbitos.

Compromiso:Contribuímos aos obxectivos dos centros da Xunta de Galicia mediante un compromiso coa mellora continua que nos permita unha actitude de aprendizaxe permanente que permita o desenvolvemento profesional de compañeiros e colaboradores.


4. Funcións 


1.Apoiar a misión e os obxectivos da institución á que pertencemos cos recursos humanos, técnicos e materiais de que dispoñen.

2.Proporcionar servizos diversificados que lles garantan á comunidade e á sociedade en xeral o uso de todas as instalacións.

3.Promover estratexias de mellora continuada para adaptarse aos cambios dentro das necesidades dos usuarios.

4.Colaborar en proxectos transversais con outras áreas e servizos da Xunta de Galicia  destinados a mellorar os servizos existentes e desenvolver outros novos.

5.Participar en programas e convenios con outras institucións e organismos que teñan como finalidade a mellora dos servizos ofertados.


5. Estrutura organizativa


Configúrase como un departamento no que cun xefe de servizos técnicos e os oficiais de primeira e/ou de segunda e peóns que teñan asignados os respectivos centros baixo a dependencia do director ou persoa na que delegue.SERVIZOS QUE PRESTA

a. Asegurarse e controlar o funcionamento correcto das instalacións que representan a

infraestrutura básica dos centros e departamentos.

b. Acometer programas de mantemento preventivo.

c. Realizar o mantemento correctivo de calquera tipo de defecto ou avaría que se presente na edificación e as súas instalacións.

d. Xestionar con empresas o subministro de repostos e as actuacións que fosen necesarias, controlando a intervención dos técnicos externos para garantir a seguridade e os niveis de calidade esixibles.

e. Xestionar a seguridade industrial das instalacións eléctricas, gases, líquidos combustibles e prevención de incendios, entre outras.

f. Promover antes os órganos correspondentes as necesidades en canto a obras de ampliación ou reforma de instalacións que sexan necesarias.

g. Informar e asesorar ante os órganos que correspondan de todos os proxectos de obras novas e das propostas de adquisición de equipos ordinarios asociados á actividade industrial, indicando, desde o punto de vista técnico, a súa posible viabilidade e avaliando as dificultades do seu mantemento posterior.

h. Levar á práctica as normas de actuación de aforro de enerxía eléctrica, gases e líquidos combustibles e dos produtos primarios que sexan necesarios.

i. Desenvolver un sistema de xestión medioambiental.

j. Elaborar e manter actualizada a documentación gráfica de todas as instalacións.

k. Xestionar a compra de materiais nas mellores condicións económicas posibles, así como o aprovisionamento necesario para a execución das tarefas propias do servizo que garanta o funcionamento de toda actividade.

l. Coordinar a recepción de obras.

m. Xestionar ante os distintos organismos permisos e autorizacións de funcionamento de instalacións.

n. Elaborar e manter actualizado o Proxecto do plan de autoprotección dos centros, así como organizar e colaborar na súa implantación.

o. Estruturar e organizar os servizos propios e externos.PARTICIPACIÓN

Os usuarios e o persoal adscrito poderán colaborar na mellora da prestación do servizo

mediante:

-A formulación de queixas e suxestións conforme ao previsto nesta carta de servizos.

-O envío de escritos de comunicación postal e electrónica.

-As enquisas emitidas polo servizo.

-A participación nas distintas comisións e grupos de mellora.

- A comunicación persoal ou telefónica. QUEIXAS E SUXESTIÓNS

Calquera usuario poderá formular a súa queixa ou suxestión sobre o funcionamento do servizo de mantemento da forma seguinte:

-No formulario electrónico de queixas e suxestións dispoñible na web.

-Por teléfono, fax, correo postal ou correo electrónico dirixido á dirección.

- Persoalmente, previa cita, co director ou con algún dos subdirectores. DIRECTORIO

 

NORMATIVA REGULADORA

A xestión do funcionamento das instalacións da Xunta e o seu mantemento preventivo e correctivo estará presidida polas leis, regulamentos, normas e instrucións técnicas que sexas de aplicación con obxecto de manter os edificios e instalacións de acordo a como foron deseñados.

Entre elas cabe destacar:

-Normas UNE sistemas contra incendios.

-Normas UNE instalacións de gas.

-Normativa instalacións eléctricas.

-Normativa instalacións de calefacción, climatización e auga quente sanitaria.

-Normativa aparellos de elevación e manutención.

-Normativa instalacións de gas.

-Normativa instalacións frigoríficas.

-Normativa aparellos a presión.

-Normativa residuos perigosos.

-Normativa produtos químicos.

-Normativa prevención de riscos laborais.

-Normativa seguridade das persoas.

-Normativa contratación pública.

- Normativa xestión económica e administrativa. COMPROMISOS DE CALIDADE

1. Toma de decisións baseadas na análise de datos, as bases destes manteranse actualizadas econ información relevante.

2. Funcionamento garantido das instalacións nun 95%.

3. Redución progresiva dos tempos medios de resposta en resolución de avarías.

4. Cumprimento de, polo menos, o 80% dos obxectivos establecidos.

5. Execución de, polo menos, o 95% do presuposto anual de funcionamento e do 85% do presuposto anual para actualización e reforma das instalacións.

6. Peche de, polo menos, o 90% dos expedientes de gasto compartido tramitados no exercicio económico en curso.

7. Garantía da execución do 100% do mantemento preventivo legal.

8. Execución do 90% dos plans preventivos establecidos para as instalacións e execución do 80% das actuacións correctoras que sexan necesarias.

9. Garantía de procurar a coordinación de actividades empresariais, nas actuacións do servizo,nun 90%.

10. Adopción das medidas necesarias para garantir o cumprimento transversal do Sistema de xestión medioambiental.

11. Participar de forma continuada en procesos de avaliación externa e mellora da calidade dos servizos prestados.

12. Procurar a información permanente para manter a cualificación profesional necesaria e promoción do persoal adscrito ao servizo.

13. Actualización permanente da páxina web.

14. Adopción de medidas encamiñadas a favorecer a administración electrónica.

15. Actualización dos plans de autoprotección cando as circunstancias o requiran.AVALIACIÓN DA CALIDADE

1. Indicadores relacionados cos tempos medios de resposta e de solicitudes de actuacións.

2. Indicadores relacionados coas queixas e suxestións.

3. Indicadores relacionados coas actuacións en materia de mellora de instalacións.

4. Indicadores relacionados coa xestión administrativa.

5. Indicadores relacionados cos obxectivos.

6. Indicadores relacionados coa xestión económica e orzamentaria.

7. Indicadores relacionados co persoal.

8. Indicadores relacionados coa xestión de instalacións.

9. Indicadores relacionados coa xestión medioambiental.

 
 

 
  Desde Julio 2008 > 34821 visitantes (81852 clics a subpáginas) ¡Aqui en esta página!  
 
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis