Asociación de profesionais do persoal de servizos técnicos da Xunta de Galicia
  PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL
 
De conformidade co establecido na LEI ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DECEMBRO,
DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL (LOPD), infórmase ao
interesado/a que os datos facilitados neste formulario incorporaranse ao ficheiro
automatizado do que é titular a “Asociación de Profesionais do Persoal de servizos técnicos da Xunta de Galicia”, denominado ficheiro de asociaciados, con enderezo en r/ Carriarico  nº18 3ºA Ourense
. Vostede poderá exercer, en
calquera momento, os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición,
previstos pola Lei. Ao asinar este formulario vostede autoriza expresamente a
utilización dos seus datos persoais en tódalas actividades relacionadas .
 
  Desde Julio 2008 > 27436 visitantes (56165 clics a subpáginas) ¡Aqui en esta página!  
 
=> ¿Desea una página web gratis? Pues, haz clic aquí! <=